Wersja obowiązująca od dnia 09.02.2021

 

Czym jest polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną
wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.
W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych
osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam
przekazujesz.


Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona
używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.
W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kim są Współadministratorzy strony internetowej www.octochocolate.pl?

Współadministratorami strony internetowej są:
Marcin Rendak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Rendak SuroVital – wspólnik spółki cywilnej,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa,
NIP: 5272353092, REGON: 017313846 oraz


Karol Szwed, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUROVITAL S.C. – KAROL SZWED WSPÓLNIK SPÓŁKI,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa,
NIP: 5222380678, REGON: 015665044


prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą SuroVital s.c. M. Rendak, K. Szwed s.c., na podstawie
umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa, NIP: 9512335369,
REGON: 142826425, BDO 000124545 (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie
nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kim są Współadministratorzy Twoich danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
Marcin Rendak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Rendak SuroVital – wspólnik spółki cywilnej,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa,
NIP: 5272353092, REGON: 017313846 oraz

Karol Szwed, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUROVITAL S.C. – KAROL SZWED WSPÓLNIK SPÓŁKI,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa,
NIP: 5222380678, REGON: 015665044,


prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą SuroVital s.c. M. Rendak, K. Szwed s.c., na podstawie
umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa, NIP: 9512335369,
REGON: 142826425, BDO 000124545, telefon: +48 668 860 381, e-mail: sklep@surovital.pl


W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
 poczty elektronicznej: sklep@surovital.pl,
 poczty tradycyjnej: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5 lok. 18, 02 – 972 Warszawa,
 telefonu: +48 668 860 381.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

TABELA

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas
usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, Twoje dane osobowe mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.


Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe
klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w
terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym
przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i
podamy Tobie przyczyny opóźnienia

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane
osobowe to masz prawo do:

 dostępu do danych osobowych,
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych
lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@surovital.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich
danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz
zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@surovital.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
 Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane
z marketingiem bezpośrednim;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@surovital.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanieTwoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz
ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy
nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
sklep@surovital.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym
profilowania, w związku z:

 przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
sklep@surovital.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione
w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci
dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest
to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@surovital.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez
nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
sklep@surovital.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi “Newsletter”
możesz z niego zrezygnować tutaj [link do strony unsuscribe].

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem
25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.