Blog

Czekolada bez cukru? Przegląd alternatywnych słodzideł

Każdy z nas ma czasami ochotę na słodką przekąskę, a wśród dostępnych słodyczy to czekolada cieszy się najlepszą sławą. Zawiera zazwyczaj najmniej niepotrzebnych składników i jest mniej kaloryczna w stosunku do wielu innych opcji. Zdrowe czekolady zawierają dużo masy kakaowej bogatej w cenne minerały oraz mają prosty skład, na którego liście znajdują się składniki wysokiej jakości. Osobom, którym zależy na wartości odżywczej, polecana jest surowa czekolada, która zawiera ich znacznie więcej. Czy można jednak jeść tę przekąskę, jeśli unikamy rafinowanego cukru? Na szczęście, tak. Na rynku znajdziemy wiele czekolad bez cukru, które zawdzięczają swój słodki smak zdrowszych alternatywom. Oto kilka z najpopularniejszych zamienników.

  1. Nektar z kwiatów palmy kokosowej

Zdrowa czekolada ekologiczna nie powinna zawierać białego cukru ? czym jednak można go zastąpić? Świetnym zamiennikiem jest tzw. cukier kokosowy pozyskiwany z kwiatów palmy kokosowej. Ta naturalna alternatywa powstaje z soków rośliny, a cały proces jego uzdatniania sprowadza się do podgrzania cieczy w celu odparowania wody. Dzięki temu zabiegowi uzyskiwane są kryształki.

Ten rodzaj słodzidła ma wyczuwalny smak kokosa oraz karmelu, a co najważniejsze ma niższy indeks glikemiczny niż tradycyjny odpowiednik, co pozwala na mniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi. Cukier pozyskiwany z palmy kokosowej zawiera również więcej cennych minerałów tj. potas, magnez i cynk oraz witaminę C.

  1. Ksylitol

Innym popularnym zamiennikiem białego cukru dodawanym do czekolad jest ksylitol zwany również cukrem brzozowym. Ksylitol podobnie jak nektar kokosowy należy do naturalnych substancji słodzących. Pozyskiwany jest z kory brzozy, choć występuje również w innych roślinach. Potocznie określa się go jako cukier, ale ze względu na odmienny sposób trawienia w organizmie należy do alkoholi cukrowych. Wyglądem przypomina zwykły cukier, ponieważ występuje pod postacią białych kryształków. Ma jednak znacznie niższą kaloryczność oraz nie powoduje wyrzutu insuliny. Wiąże się go również z wieloma zdrowotnymi korzyściami.

  1. Stewia

Na rynku można znaleźć również czekolady ze stewią, czyli kolejnym naturalnym słodzikiem pochodzącym z rośliny o tej samej nazwie. Stewia jest o wiele słodsza od cukru białego i nie zawiera kalorii, co sprawia, że to świetna alternatywa dla osób dbających o sylwetkę. Indeks glikemiczny stewii jest tak niewielki, że nie przekracza jednej jednostki, czyniąc z niej tym samym słodzidło odpowiednie dla diabetyków i innych osób czuwających nad poziomem cukru we krwi.

Czekolady bez cukru są równie słodkie i smaczne jak tradycyjne wyroby, dlatego warto sięgać po zdrowe tabliczki z alternatywnymi słodzikami.[:en]Each of us sometimes wants a sweet snack, and among the available sweets, chocolate enjoys the best reputation. It usually contains the least unnecessary ingredients and is less caloric than many other options. Healthy chocolates contain a lot of cocoa mass, rich in valuable minerals, and have a simple composition with high-quality ingredients on the list. For those who care about nutritional value, raw chocolate is recommended, as it contains many more. However, is it possible to eat this snack if we avoid refined sugar? Fortunately, yes. There are many sugar-free chocolates on the market that owe their sweet taste to healthier alternatives. Here are a few of the most popular replacements.

1.Nectar from coconut palm flowers
Healthy organic chocolate should not contain white sugar – but what can you replace it with? A great replacement is the so-called coconut sugar obtained from the flowers of the coconut palm. This natural alternative is made from the sap of the plant, and the entire process of treating it comes down to heating the liquid to evaporate the water. Thanks to this treatment, crystals are obtained.

This type of sweetener has a noticeable coconut and caramel flavor, and most importantly has a lower glycemic index than its traditional counterpart, which allows for a lower increase in blood glucose levels. Sugar obtained from coconut palm also contains more valuable minerals, i.e. potassium, magnesium, zinc and vitamin C.

2.Xylitol
Another popular substitute for white sugar added to chocolates is xylitol, also known as birch sugar. Xylitol, like coconut nectar, is a natural sweetener. It is obtained from birch bark, although it is also found in other plants. It is commonly referred to as sugar, but due to the different way of digestion in the body, it belongs to sugar alcohols. It looks like regular sugar because it is in the form of white crystals. However, it has a much lower calorific value and does not cause insulin release. It is also associated with many health benefits.

3.Stevia
You can also find chocolates with stevia on the market, another natural sweetener derived from the plant of the same name. Stevia is much sweeter than white sugar and does not contain calories, which makes it a great alternative for people who care about their figure. The glycemic index of stevia is so small that it does not exceed one unit, making it a sweetener suitable for diabetics and other people with blood sugar control.

Sugar-free chocolates are as sweet and tasty as traditional products, so it is worth reaching for healthy tablets with alternative sweeteners.[:de]Jeder von uns möchte manchmal einen süßen Snack, und unter den verfügbaren Süßigkeiten genießt Schokolade den besten Ruf. Es enthält normalerweise die am wenigsten unnötigen Zutaten und ist weniger kalorisch als viele andere Optionen. Gesunde Pralinen enthalten viel Kakaomasse, sind reich an wertvollen Mineralien und haben eine einfache Zusammensetzung mit hochwertigen Zutaten auf der Liste. Für diejenigen, die sich für den Nährwert interessieren, wird rohe Schokolade empfohlen, da sie viel mehr enthält. Ist es jedoch möglich, diesen Snack zu essen, wenn wir raffinierten Zucker vermeiden? Zum Glück ja. Es gibt viele zuckerfreie Pralinen auf dem Markt, die ihren süßen Geschmack gesünderen Alternativen verdanken. Hier sind einige der beliebtesten Ersatzprodukte.

1.Nektar aus Kokospalmenblüten
Gesunde Bio-Schokolade sollte keinen Weißzucker enthalten – aber durch was können Sie ihn ersetzen? Ein guter Ersatz ist der sogenannte Kokosnusszucker, der aus den Blüten der Kokospalme gewonnen wird. Diese natürliche Alternative wird aus dem Saft der Pflanze hergestellt, und der gesamte Prozess der Behandlung besteht darin, die Flüssigkeit zu erhitzen, um das Wasser zu verdampfen. Dank dieser Behandlung werden Kristalle erhalten.

Diese Art von Süßstoff hat einen spürbaren Kokos- und Karamellgeschmack und vor allem einen niedrigeren glykämischen Index als sein traditionelles Gegenstück, was einen geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels ermöglicht. Aus Kokospalmen gewonnener Zucker enthält auch wertvollere Mineralien, d. H. Kalium, Magnesium, Zink und Vitamin C.

2. Xylit
Ein weiterer beliebter Ersatz für Weißzucker, der Pralinen zugesetzt wird, ist Xylit, auch als Birkenzucker bekannt. Xylitol ist wie Kokosnektar ein natürlicher Süßstoff. Es wird aus Birkenrinde gewonnen, obwohl es auch in anderen Pflanzen vorkommt. Es wird allgemein als Zucker bezeichnet, gehört aber aufgrund der unterschiedlichen Verdauung im Körper zu Zuckeralkoholen. Es sieht aus wie normaler Zucker, weil es in Form von weißen Kristallen vorliegt. Es hat jedoch einen viel niedrigeren Heizwert und verursacht keine Insulinfreisetzung. Es ist auch mit vielen gesundheitlichen Vorteilen verbunden.

3.Stevia
Auf dem Markt finden Sie auch Pralinen mit Stevia, einem weiteren natürlichen Süßstoff, der aus der gleichnamigen Pflanze stammt. Stevia ist viel süßer als weißer Zucker und enthält keine Kalorien, was es zu einer großartigen Alternative für Menschen macht, die sich für ihre Figur interessieren. Der glykämische Index von Stevia ist so klein, dass er eine Einheit nicht überschreitet, was es zu einem Süßstoff macht, der für Diabetiker und andere Menschen mit Blutzuckerkontrolle geeignet ist.

Zuckerfreie Pralinen sind so süß und lecker wie traditionelle Produkte, daher lohnt es sich, nach gesunden Tabletten mit alternativen Süßungsmitteln zu greifen.[:]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *